CheckSnelle en uitstekende service
CheckDuurzaam en direct trade
CheckDirect contact zonder keuzemenu
CheckSnelle en uitstekende service
CheckDuurzaam en direct trade
Koffie hero

ALGEMENE
VOORWAARDEN

Art.1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, gesloten tussen de firma DeliCoffee te Bunschoten – Spakenburg, verder te noemen DeliCoffee koffieservice, dan verkoper,  van in het kader van de uitoefening van het door haar gevoerde bedrijf te verkopen handelsproducten, met een afnemer, verder te noemen koper, alsmede op alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten en tevens op alle door DeliCoffie gedane aanbiedingen.

 

Art.2. Aanbiedingen

Iedere aanbieding c.q. prijsopgave is vrijblijvend en dient als een geheel te worden beschouwd.

 

Art.3.  Vertegenwoordiging

Alle door ons  of onze vertegenwoordigers gesloten overeenkomsten, door hen gemaakte afspraken, gedane toezeggingen hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, verbinden DeliCoffe slechts voor zover zulks blijkt uit de getekende orderbevestiging of afleverbon.

 

Art.4. Catalogi, prijscouranten en aanbiedingen

Afbeeldingen, beschrijvingen, maten en gewichten, voorkomend in onze catalogi, prijscouranten en aanbiedingen geven slechts een algemene voorstelling van de door DeliCoffee gevoerde artikelen. Nimmer zijn deze bepalend voor de samenstelling en/of kwaliteit van de te leveren goederen. Aangegeven kwaliteit, gewichten en technische gegevens zijn slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk gegarandeerd.

 

Art.5. Prijzen

Alle prijzen, hieronder begrepen in de aanbiedingen of prijsopgaven vermeld zijn, tenzij hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken, berekend inclusief verpakking, exclusief BTW en zijn gesteld in de Euro vanaf 1 januari 2002.

 

Art.6. Levering en risico

6.1. De gekochte goederen reizen met een door DeliCoffee te bepalen vervoermiddel inclusief verzekering tot aan het door de koper aangewezen afleveringsadres. Zending goederen ter waarde van minimaal € 100,00 worden franco huis geleverd c.q. franco grens voor export transacties, tenzij uitdrukkelijk en/of schriftelijk anders overeengekomen.

6.2. Op het moment van levering, rust op de koper een onderzoeksplicht, in die zin, dat door deze gecontroleerd dient te worden of de inhoud van de afleveringsbon of dergelijk document in overeenstemming is met de levering.

 

Art.7. Kwaliteit

Behoudens uitdrukkelijke afspraken levert DeliCoffee gebruikelijk handelskwaliteit. Bijzondere kwaliteiten dienen bij een bestelling te worden vermeld.

 

Art.8. Aansprakelijkheid

8.1. DeliCoffee is tegenover de koper aansprakelijk voor schade, welke in oorzakelijk verband staat met de kwaliteit van de gekochte goederen, optredende tijdens de houdbaarheidstermijn van de geleverde koffie of thee, of in geval van levering van ander soortige goederen, voor zover die schade is ontstaan als een typisch en voorzienbaar gevolg van een aan DeliCoffee toe te rekenen tekortkoming of van een onrechtmatige daad, tenzij de schade is ontstaan door verkeerd of ondeskundig gebruik van de gekochte goederen door de koper.

8.2. DeliCoffee neemt geen verantwoordelijkheid voor schade aan machines door gebruik van de geleverde koffie, om welke reden dan ook.

8.3. DeliCoffee staat er niet voor in dat de gekochte goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor de koper deze wil bestemmen.

8.4. Behoudens in geval van grove schuld of opzet is DeliCoffee niet aansprakelijk voor de schade ontstaan aan de eigendommen van de koper of van derden welke in aanraking zijn gekomen met de verkochte goederen.

8.5. Adviezen van DeliCoffee omtrent toepassing van goederen zijn vrijblijvend en leiden slechts in geval van grove schuld of opzet tot aansprakelijkheid van DeliCoffee.

 

Art.9. Betaling

9.1. Betaling dient plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum.

9.2. Mocht betaling niet uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum hebben plaatsgevonden, dan verkeert de koper van rechtswegen in uitdrukkelijk verzuim, derhalve zonder dat een en ander ingebrekestelling vereist zal zijn. De totale vordering van DeliCoffee is in zodanig geval terstond opeisbaar.

9.3. Bij non-betaling op de vervaldag komen eventueel op de factuur aangeduide kortingen, c.q. overeengekomen kortingen te vervallen en is de koper, zonder nadere ingebrekestelling, een rente aan de verkoper verschuldigd van (2%) per maand, of een gedeelte daarvan, zulks met ingang van de vervaldag. Uit het enkele feit, dat DeliCoffee zich verzekert van de hulp van een derde om tot incasso te geraken, blijkt de hoogte van en de gehoudenheid van de koper tot betaling van de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten.

9.4. In geval koper in staat van faillissement wordt verklaard, hem surseance van betaling wordt verleend, tot liquidatie van zijn zaak overgaat en verder indien beslag op diens goederen of een gedeelte daarvan wordt gelegd, is DeliCoffee terstond gerechtigd ongeacht enig getroffen regeling, dan wel al of niet verstreken betalingstermijn de goederen terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechtelijk tussenkomst  is ontbonden, onverminderd het recht van DeliCoffee op vergoeding van schaden gederfde winst, interest en eventueel ontstane incassokosten.

9.5. DeliCoffee blijft eigenaar van de door haar verkochte en geleverde goederen tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan, met inbegrip van eventueel ontstane intresten en kosten.

 

Art.10. Reclames en retourzendingen

10.1. De koper is verplicht direct na levering de goederen te controleren op manco’s, gebreken en dergelijke. Het recht op reclame van de koper vervalt indien deze niet op kortste termijn, doch uiterlijk binnen 8 dagen na levering, schriftelijk aan DeliCoffee zijn gemeld.

10.2. Manco’s, gebreken en dergelijke die bij controle, zoals in lid 1 van dit artikel omschreven niet geconstateerd konden worden, dienen, op straffe van verval, schriftelijk aan verkoper te worden gemeld eveneens op de kortste termijn doch uiterlijk binnen 8 dagen nadat deze in redelijkheid geconstateerd konden worden.

10.3. Reclames kunnen nimmer in behandeling worden genomen, indien de goederen geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt, verkocht of verbruikt.

10.4. Indien de reclame gegrond is zal DeliCoffee te zijner keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde der geleverde goederen hetzij herstelwerkzaamheden verrichten. Tot verdere schadevergoeding van indirecte schade is DeliCoffee niet verplicht.

10.5. De koper heeft nimmer het recht om de in ontvangstnamen van gekochte goederen te weigeren of om deze retour te zenden zonder de uitdrukkelijke akkoordbevinding hieromtrent van DeliCoffee

 

Art.11. Garantie

Door DeliCoffee verkochte koffie of thee wordt qua kwaliteit en smaak gegarandeerd gedurende de periode tot aan de verpakking aangeduide houdbaarheidsdatum. In het geval een dergelijk datum ontbreekt geldt deze garantie gedurende een periode van ten hoogste zes maanden na afleveringsdatum. Voor ander soort goederen strekt de garantie nooit verder dan de fabrieksgarantie.

Op apparatuur geeft DeliCoffee gedurende 1 jaar na aflevering garantie op elektronische en mechanische onderdelen, tenzij de fabrieksgarantie hierop afwijkt. Op gebruikte elektronisch  apparatuur en/of mechanische onderdelen wordt maximaal 3 maanden garantie gegeven. Voor de kleinere Saeco en de kleinere Jura uitvoeringen is dit 3 maanden. De aansprakelijkheid uit hoofde van deze garantie beperkt zich tot de kostenloze levering van de te repareren onderdelen. Niet onder deze garantie vallen de kosten van (deze) montage, arbeidsloon en autokosten. Deze kosten worden dan ook altijd in rekening gebracht. Schade aan machines door kalk valt niet onder de garantie.

 

Art.12. Annulering

Indien de koper de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, heeft DeliCoffee het recht volledig vergoeding te vorderen van alle kosten, schade en intresten waaronder ook winstderving.

 

Art.13. Geschillen en toepasselijkheid

Op alle overeenkomsten, waarop deze geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen worden behandeld door de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement Zwolle.